จดหมาย : ระบบยืนยันข้อมูลสมาชิก
|

จดหมาย : ระบบยืนยันข้อมูลสมาชิก

เนื้อหาภายในจดหมาย เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูลเดิม 3 ฐานตั้งแต่ เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 และมีความประสงค์ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ให้มีความ เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ดังนั้นฝ่ายทะเบียนสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงใคร่ขอความ ร่วมมือจากสมาชิกฯ ดำเนินการยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลเดิม 3 ฐาน ให้เป็น ปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้ ขอให้ท่านตรวจสอบการเป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนในระบบยืนยันข้อมูลสมาชิกทะเบียนสมาชิก สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ ที่เว็บไซต์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (https://nat-thai.org/) หรือ QR Code ที่แนบมา พร้อมกันนี้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำและคู่มือการเข้าใช้งานระบบยืนยันข้อมูลทะเบียนสมาชิก ที่หน้าเว็บไซต์ กรณีไม่พบข้อมูลของท่าน โปรดดำเนินการ ดังนี้ ทะเบียนสมาชิก สำนักงานสาขาภาค ตามที่ท่านสำเร็จการศึกษา เพื่อขอยืนยันการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หลังจากท่านส่งข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานที่กำหนด ผ่านทางอีเมล งานทะเบียนสมาคมฯ จะดำเนินการให้การ รับรองสถานะการเป็นสมาชิกฯ และปรับปรุงข้อมูลของท่านในระบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ…