|

จดหมาย : ระบบยืนยันข้อมูลสมาชิก

จดหมาย : ระบบยืนยันข้อมูลสมาชิก

เนื้อหาภายในจดหมาย

เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลสมาชิกจากฐานข้อมูลเดิม 3 ฐานตั้งแต่ เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 และมีความประสงค์ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ให้มีความ เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ดังนั้นฝ่ายทะเบียนสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงใคร่ขอความ ร่วมมือจากสมาชิกฯ ดำเนินการยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลเดิม 3 ฐาน ให้เป็น ปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ขอให้ท่านตรวจสอบการเป็นสมาชิกและยืนยันตัวตนในระบบยืนยันข้อมูลสมาชิกทะเบียนสมาชิก สมาคมพยาบาล แห่งประเทศไทยฯ ที่เว็บไซต์ ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย (https://nat-thai.org/) หรือ QR Code ที่แนบมา พร้อมกันนี้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำและคู่มือการเข้าใช้งานระบบยืนยันข้อมูลทะเบียนสมาชิก ที่หน้าเว็บไซต์

กรณีไม่พบข้อมูลของท่าน โปรดดำเนินการ ดังนี้

  1. หากท่านสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตก่อนปีการศึกษา พ.ศ. 2560 กรุณากรอกข้อมูลลงในใบ สมัครสมาชิก และ แนบไฟล์เอกสารที่กำหนด ส่งกลับมาที่ email: membership-admin@thainurse.org โดย ท่านจะได้รับการติดต่อกลับไม่เกิน 1 วันทำการ
  2. หากท่านสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลังปีการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2565 ขอให้ท่านติดต่องาน

ทะเบียนสมาชิก สำนักงานสาขาภาค ตามที่ท่านสำเร็จการศึกษา เพื่อขอยืนยันการเป็นสมาชิกของสมาคมฯ หลังจากท่านส่งข้อมูลพร้อมแนบไฟล์หลักฐานที่กำหนด ผ่านทางอีเมล งานทะเบียนสมาคมฯ จะดำเนินการให้การ รับรองสถานะการเป็นสมาชิกฯ และปรับปรุงข้อมูลของท่านในระบบข้อมูลทะเบียนสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *