การยืนยันตัวตนในระบบฐานข้อมูลสมาชิก

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

ขอความร่วมมือจากสมาชิกฯ ดำเนินการยืนยันตัวตนในฐานข้อมูลเก่า (ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ – 9 มีนาคม 2565)

และปรับปรุงข้อมูลลสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน

ภายใน วันที่ 1 กันยายน 2567

รายละเอียดการยืนยันตัวตน

1.ตรวจสอบ

ตรวจสอบการเป็นสมาชิก โดยเลือกค้นหาได้จาก รหัสสมาชิก / ชื่อ / นามสกุล / เลขบัตรประจำตัวประชาชน

2.กรณีพบข้อมูลของท่าน

ขอให้ท่านกดยืนยันตัวตน ที่หมายเลขบัตรสมาชิก และปรับปรุงข้อมูลของท่านในระบบ ให้เรียบร้อย (ศึกษาเพิ่มเติมจาก คู่มือการใช้งานระบบยืนยันตัวตน)

3.กรณีพบข้อมูลมากกว่า 1 รายการ มีหมายเลขสมาชิก ต่างกัน

ขอให้ท่านกดยืนยันตัวตนที่หมายเลขบัตรสมาชิกแถวบนสุด และปรับปรุงข้อมูลของท่านในระบบฯ ให้เรียบร้อย

4.กรณีไม่พบข้อมูลของท่าน โปรดดำเนินการ ดังนี้

4.1 หากท่านสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตก่อนปีการศึกษา พ.ศ. 2560 กรอกข้อมูลลงในใบสมัครสมาชิก คลิกที่นี่ และ แนบไฟล์เอกสารที่กำหนด ส่งกลับมาที่

Email membership-admin@thainurse.org

4.2 หากท่านสำเร็จการศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลังปีการศึกษา พ.ศ. 2560 - 2565 ขอให้ท่านติดต่องานทะเบียนสมาชิก สำนักงานสาขาภาค ตามที่ท่านสำเร็จการศึกษา เพื่อขอยืนยันการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ของท่าน

จดหมาย : ระบบยืนยันข้อมูลสมาชิก

           เนื่องด้วยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ดำเนินการรวบรวม และปรับปรุงข้อมูลสมาชิกของสมาคมพยาบาลฯ ให้มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ดังนั้นฝ่ายทะเบียนสมาชิก สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ  จึงใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิกฯ ดำเนินการยืนยันตัวตนและปรับปรุงข้อมูลสมาชิกให้เป็นปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานทะเบียนสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

สำนักงานสาขาภาคกลาง
 • Email : membership-admin@thainurse.org
 • โทร : 02-247-4464
สำนักงานสาขาภาคใต้
 • Email : ns.south@thainurse.org
 • โทร : 089-4666516
 • Line : southnurse
สำนักงานสาขาภาคเหนือ
 • Email : northnatnurse@gmail.com
 • โทร : 053-935030
 • Line : @632gsgbn
สำนักงานสาขาภาคตะวันออก
 • Email : membership.eastnurse@gmail.com
 • โทร : 039 325781 ต่อ1401, 038 285534 ต่อ5600
สำนักงานสาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • Email : natned01@gmail.com
 • โทร : 080-8952065
 • Line : 0808952065